Gizlilik Politikası

1. Kapsam

İşbu Gizlilik Politikası, loopdesignstore.com tarafından müşterilerimize ait ne tür kişisel verilerin toplandığı, bu kişisel verilerin toplama ve kullanma amaçları, işlenme şekilleri, kimlerle hangi amaçlar için paylaşıldığına ve kişisel verilerinizin kullanımı konusunda hangi haklara sahip olduğunuza ilişkin bilgiler sağlamak adına 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında sizlere sunulmaktadır.

Loopdesignstore.com, üyelerinden talep ettiği kişisel bilgilerin gizliliğini korumayı, Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen kurallar ve amaçlar dışında kullanılmayacağını ve üçüncü şahıslarla paylaşılmayacağını garanti eder. Loopdesignstore.com da verilen tüm servisler Kolektif House Levent Esentepe Mah. Talatpaşa Cad.No:5 Şişli 34394 İstanbul adresinde kayıtlı Emel Özel E Ticaret ünvanlı şirketimize aittir ve şirketimiz tarafından işletilir.

2. Tanımlar

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamını haiz olup; bu çerçevede, kişinin adı, soyadı, doğum tarihi, telefon numarası, kimlik numarası, görüntü ve ses kayıtları, e-posta adresi gibi bilgiler bu tanım kapsamına girmektedir.

Veri işleme tanımının kullanıldığı hallerde, kişisel veriler üzerinde tamamen veya kısmen otomatik olarak yürütülen tüm aktiviteler veya tüm aktiviteler grubundan söz edilmekte olup; kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem, veri işleme faaliyeti olarak varsayılmaktadır.

3. Toplamakta Olduğumuz Kişisel Veriler

Üyelik İşlemleri ve Satış Hizmetlerinden Yararlanılması için Toplanan Veriler

Loopdesignstore.com internet sitemizde üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve satış hizmetlerinden faydalanılması sırasında ilgili hizmetlerin tamamlanması adına müşterilerimiz bizlerle burada belirtilenlerle sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdaki kişisel verileri paylaşmaktadır:

Veri Analizi için Toplanan Veriler

Loopdesignstore.com üyelerine daha iyi hizmet verebilmek ve internet sitemize ilişkin deneyiminizi iyileştirmek için ziyaretçilerinin hareket ve tercihlerini kaydetmekte ve analiz etmektedir. Bu istatistikler kişisel bilgileri içermez ve loopdesignstore.com faaliyetleri dışında kullanılmaz.

Bu veriler özellikle aşağıdakileri içerebilir:

Fatura İşlemleri için Toplanan Veriler

Yasal yükümlülüklerimizden biri olan fatura düzenleme işlenmelerini gerçekleştirirken sizlerden temin etmekte olduğumuz ad, soyad, fatura adresi, T.C. Kimlik Numarası (gerekli olması halinde) gibi veriler tarafımızca gerekli muhasebesel işlemlerin gerçekleştirilmesi adına tarafımızca işlenmektedir.

Pazarlama, Reklam ve Fikir Araştırması için Toplanan Veriler

Açık rızanızın temin edilmesi halinde, pazarlama, reklam ve fikir araştırması amacıyla, tarafımıza verdiğiniz iletişim bilgileri (örn. posta, e-posta, SMS, telefon veya diğer herhangi bir elektronik araç) üzerinden sizinle iletişim kurabiliriz. Bu iletişim loopdesignstore.com nezdinde satılmakta olan ürünler, e-ticaret faaliyetleri, e-bültenler, özel teklifler, promosyonlar ile ilgili bilgileri içerebilir. İşbu Gizlilik Politikası’nın 6. maddesinde bu çerçevede sağlamış olduğunuz onayınızı nasıl geri çekebileceğiniz veya kişisel bilgilerinizi nasıl düzeltebileceğiniz gibi haklarınızla ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

Tarayıcı Çerezleri

Şirketimiz, web sitemizi ziyaret eden kullanıcılar ve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet’in kullanımını kolaylaştırır.

Teknik iletişim dosyası, siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Tarayıcı çerezleri ile ilgili daha fazla bilgi için Loop Design Store Çerez Politikası‘nı okuyunuz.

4. Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

Loopdesignstore.com tarafından kişisel verileriniz açık rızanız olmadan bu Gizlilik Politikası’nda belirtilenler dışında herhangi bir üçüncü taraf ile paylaşılmaz. Bununla birlikte kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde ilgili aktarım hususunda açık rızanızın bulunması veya diğer istisnai hallerin söz konusu olması halinde, verileriniz üçüncü taraflara açıklanabilecektir.

Belirli hizmet sağlayıcılar ve veri işleyenler loopdesignstore.com tarafından faaliyetlerin yerine getirilmesinde gerekli desteğin verilmesi adına kullanılabilecektir. Üçüncü kişiler tarafından temin edilecek hizmetler bunlarla sınırlı olmamak üzere hosting ve bakım hizmetleri, analiz hizmetleri, e-posta mesajlaşma hizmetleri, ödeme işlemlerinin yürütülmesi, ödeme sistemleri gibi hizmetleri içerebilecektir.

Söz konusu üçüncü tarafların, ilgili hizmetlerin temini için gerekli gördükleri kişisel verilere erişim loopdesignstore.com tarafından sağlanabilecektir. Hizmet sağlayıcıları ve veri işleyenlerin, söz konusu bilgilere büyük bir gizlilikle davranmak konusunda kanundan veya sözleşmeden doğan sorumlulukları bulunmaktadır. Sözleşmeye bağlı olarak, verileri farklı bir şekilde kullanamaz ve işbu verilerin güvenliği adına gerekli idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler. Loopdesignsore.com tarafından faaliyetlerin yerine getirilmesi için hizmet temin eden veri işleyenlerin yurtdışında mukim bir şirket olması halinde işbu veriler sizlerden bu minvalde alacağımız açık rıza çerçevesinde yurtdışına aktarılmaktadır.

Kişisel olmayan verilerinizi ortaklarımıza anonim (isimsiz) biçimde açıklayacağımız bazı durumlar olabilir. Söz konusu kişisel olmayan veriler, internet sitesini bir süre boyunca ziyaret eden kişi sayısı ile ilgili bilgiler içerebilir.

Bilgilerinizi, açıklama yükümlülüğü altında bulunduğumuz kadarıyla açıklayabilir veya kişisel verilerinizi, herhangi bir yasal yükümlülüğe veya mahkeme veya diğer yetkili mercii kararlarına uymak veya Gizlilik Politikamızı ve diğer anlaşmaları yerine getirmek veya uygulamak veya çalışanlarımızın, müşterilerimizin veya başkalarının haklarını, mülklerini veya güvenliğini korumak için üçüncü kişiler ile paylaşabiliriz. Bu veri aktarımları sahtekârlığın önlenmesi, kredi riskinin azaltılması gibi amaçlarla diğer şirketler ve kuruluşlarla yapılan bilgi alışverişini de içermektedir.

5. Kişisel Verilerinizin Saklanması

Loopdesignstore.com, işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde düzenlenmekte olan veri işleme faaliyetleri çerçevesinde, işleme amacının gerektirdiği süre ile sınırlı ve herhalde mevzuatta belirtilen sürelere tabi olarak, kişisel verilerinizin saklanmasına özen göstermektedir. Bu sürelerin sonlanması halinde loopdesignstore.com, ilgili verileri ilk periyodik imha tarihinde imha edecek veya anonim hale getirecektir.

6. Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Kişisel verilerinizin (özellikle işleme sürecinin verilerin bir ağ üzerinden iletimini içerdiği hallerde) yanlışlıkla veya kanuna aykırı şekilde tahrip edilmesi, kaybedilmesi, değiştirilmesi, yetkisiz kullanımı, ifşa edilmesi, erişilmesi ve diğer tüm kanuna aykırı işleme faaliyetleri ve amacı dışında kullanılmasına karşı korumak için uygun teknik ve idari tedbirleri almaktayız.

Loopdesignstore.com, kişisel verilerinizin toplanması ve işlenmesi ile ilgili olarak üçüncü taraf veri işleyenlerle birlikte çalışmalarını sürdürmektedir. Loopdesignstore.com tarafından görevlendirilen herhangi bir üçüncü taraf veri işleyen, kişisel verilerinizin işlenmesi görevini sadece loopdesignstore.com’un talimatlarına göre üstlenecek ve kişisel verilerinizi işlerken gerekli güvenlik prosedürlerine sözleşme uyarınca bağlı kalmakla yükümlü olacaktır.

7. Haklarınız ve Başvuruda Bulunma

Loopdesignstore.com tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak loopdesignstore.com’a yazılı olarak başvurmak sureti ile her zaman;

Bununla birlikte loopdesignstore.com üyeliğinden ayrılmak veya kullanıcı hesaplarını silmek haklarını haizsiniz. Bu hakkı dilediğiniz zaman, bizimle işbu Gizlilik Politikasının sonunda belirtilen iletişim bilgileri üzerinden yazılı olarak iletişim kurarak kullanabilirsiniz.

Loopdesignstore.com tarafından sizler ile paylaşılan bir bültenin veya pazarlama içeriğinin yer aldığı e-posta mesajlarını almak istemiyorsanız ilgili e-postada bulunan talimatların izlenmesi sureti ile abonelikten ayrılma hakkını kullanabilirsiniz.

Sitemiz zaman zaman partner ağlarımızın ve bağlı şirketlerimizin internet sitelerine/internet sitelerinden bağlantılar içerebilir. Bu internet sitelerinden herhangi birine giden bir bağlantıyı tıkladığınız takdirde, bu internet sitelerinin kendilerine ait gizlilik politikalarının bulunduğunu ve bu politikalar için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülüğü kabul etmediğimizi belirtmek isteriz. Bu internet sitelerine herhangi bir kişisel veri göndermeden önce lütfen bu politikaları kontrol ediniz.

8. Veri Sorumlusu

Verilerinizi işlemeye yönelik amaç ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan, Kolektif House Levent Esentepe Mah. Talatpaşa Cad.No:5 Şişli 34394 İstanbul adresinde faaliyet gösteren Emel Özel E Ticaret, veri sorumlusu sıfatı ile KVKK çerçevesinde bilgilerinizi korumak ile görevlidir.

9. Yürürlük

Şirketimiz, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Gizlilik Politikamız ile ilgili sorularınız için info@loopdesignstore.com’a e-posta gönderebilirsiniz.

Şirket : Emel Özel E Ticaret
Adres : Kolektif House Levent Esentepe Mah. Talatpaşa Cad.No:5 Şişli 34394 İstanbul
E-posta : info@loopdesignsore.com